โครงการ พิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล

โครงการ พิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล

พระราชดำริในพระองค์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถานที่ตั้ง

บ้านท่าด่าน ตำบล หินตั้ง อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก

รายละเอียดโครงการ


ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงนามในประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง จัดตั้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564  กรมศิลปากรได้นำส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และเตรียมพร้อมเปิดให้บริการประชาชนในเดือนมิถุนายนนี้ กรมศิลปากรได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพิพิธภัณฑ์เขื่อนขุนด่านปราการชล บ้านท่าด่าน ตำบล หินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานตามแบบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ชื่อใหม่ว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพัฒนางานด้านชลประทานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

“ เนื้อหาการจัดแสดงนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริเขื่อนขุนด่านปราการชล ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา ปฐพีวิทยา รวมถึงพืช และน้ำ อันเป็นลักษณะโดยทั่วไปของจังหวัดนครนายกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ตลอดจนข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และตำนานเมืองนครนายก เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครนายก รวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดและสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีกด้วย ”ปีที่เริ่มโครงการ:

2559

ประโยชน์ของโครงการ :

เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านโบราณคดี ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัด สร้างจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่น มีความรักถิ่นฐานของตนเองโดยเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ และความเป็นมาในอดีต

ผู้รับผิดชอบโครงการ :

กรมศิลปกร
แชร์ :