โครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล-คลองสีเสียด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล-คลองสีเสียด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ความเป็นมา

ด้วยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไป ติดตามงานโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล เป็น ผู้บรรยายสรุปความเป็นมา พร้อมนำชมพื้นที่บริเวณโครงการ และพบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำ จากการตรวจติดตามงานดังกล่าว ซึ่งได้ข้อสรุปเรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ในพื้นที่ชลประทานท้ายอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พื้นที่ชลประทานประมาณ 3,000 ไร่ โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายจากเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปต่อเชื่อมกับระบบ ท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด (เดิม) ระยะทางประมาณ 13.0 กม. โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ซึ่ง นายประยวน รุ่นประพันธ์ ตัวแทนเกษตรกร ได้ขอพระราชทานแหล่งน้ำ และทางสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือตอบรับ ความว่า “เห็นสมควรช่วยเหลือโดยการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชลเชื่อมต่อกับระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่เดิม ท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 13 กิโลเมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดฯ ให้มีปริมาณน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอ สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 3,000 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎร 524 ครัวเรือน 1,465 คน ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระโปรดเกล้าฯ รับโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล – คลองสีเสียด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564”

รายละเอียดโครงการ

โครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล-คลองสีเสียด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  มีความยาวทั้งหมด 12.660 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นตั้งแต่อาคารควบคุมระบบฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล-คลองสีเสียด ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล และสิ้นสุดบริเวณจุดเชื่อมต่อระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด(เดิม) อาคาร control room ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  โดยการก่อสร้างในระยะแรกคือ 7.660 กิโลเมตร และระยะสองคือ 5.000 กิโลเมตร 

โครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล-คลองสีเสียด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ระยะที่ 1
จุดที่ตั้งโครงการ
- บ้านท่าด่าน  ตำบลหินตั้ง  อำเภอเมืองนครนายก   จังหวัดนครนายก          - พิกัด 47 PQR 501-078       ระวางแผนที่ 5237Ⅱ     
ลักษณะโครงการ
- ท่อซีเมนต์ชนิดใยหิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.600 เมตร  ความยาว 7,660 เมตร
ค่าก่อสร้าง งบกรมชลประทาน 75,000,000 บาท (งานดำเนินการเอง)
สถานะโครงการ ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ระยะเวลาก่อสร้าง 1 ปี (ปีงบประมาณ 2564)

โครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล-คลองสีเสียด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ระยะที่ 2

จุดที่ตั้งโครงการ

- บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5  ตำบลหนองแสง  อำเภอปากพลี   จังหวัดนครนายก         
- พิกัด 47 PQR 477-757       ระวางแผนที่ 5237Ⅱ     


ลักษณะโครงการ

- ท่อซีเมนต์ชนิดใยหิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  0.600 เมตร    ความยาว ,000 เมตร 
ค่าก่อสร้าง งบประมาณจาก กปร. 59,434,700 บาท  

สถานะโครงการ กำลังดำเนินการก่อสร้าง 
- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อหา
- ผลงานรวม 5 % 
ผลการดำเนินการ


ประโยชน์ที่ได้รับ

เมื่อโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลหนองแสง มีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มสำหรับการเกษตรพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดปีละประมาณ 5.0 ล้านลูกบาศก์เมตร และส่งเสริมการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ตำบลหนองแสง รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่พื้นที่จำนวน 2,776 ไร่ในฤดูแล้ง ทำให้ราษฎรมีน้ำกิน-น้ำใช้ในครัวเรือนกับการเกษตรเพิ่มขึ้นสามารถทำนาปรังได้ โดยสายพันธุ์ข้าวที่ปลูกคือ ข้าวหอมมะลิ 105 และการใช้ดินที่ของเกษตรกรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถพัฒนาตนเองและชุมชนต่อไป ก่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของราษฎรในจังหวัดนครนายก  ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
แชร์ :