ระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล-คลองสีเสียด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล-คลองสีเสียด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 เรื่องเดิม 

  ด้วยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไป ติดตามงานโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยในส่วนของกรมชลประทาน มี ผทว.ผค. เป็นผู้แทน พร้อมด้วย ผชช.ชป.9  ผคบ.ขุนด่านปราการชล  ผคป.นครนายก และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ซึ่ง ผคบ.ขุนด่านปราการชล เป็น ผู้บรรยายสรุปความเป็นมา พร้อมนำชมพื้นที่บริเวณโครงการ และพบปะกลุ่มผู้ใช้น้ำ จากการตรวจติดตามงานดังกล่าว ได้ข้อสรุป ดังนี้
1) ปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง ในพื้นที่ชลประทานท้ายอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก พื้นที่ชลประทานประมาณ 3,000 ไร่ มีแนวทางการแก้ไขปัญหา คือก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายจากเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปต่อเชื่อมกับระบบ ท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด (เดิม) ระยะทางประมาณ 13.0 กม. โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำ ของเขื่อนขุนด่านปราการชลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ซึ่ง นายประยวน รุ่นประพันธ์ ตัวแทนเกษตรกร ได้ขอพระราชทานแหล่งน้ำ และทางสำนักราชเลขาธิการได้มีหนังสือตอบรับ ตามหนังสือที่ พว 0207.82/12943 ลงวันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ความว่า “เห็นสมควรช่วยเหลือโดยการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชลเชื่อมต่อกับระบบส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่เดิม ท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 13 กิโลเมตร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดฯ ให้มีปริมาณน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอ สามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร 3000 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎร 524 ครัวเรือน 1,465 คน ซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระโปรดเกล้าฯ รับโครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล – คลองสีเสียด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564” 2 รายละเอียดโครงการ

2.1 จุดที่ตั้งโครงการ
- บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5  ตำบลหนองแสง  อำเภอปากพลี   จังหวัดนครนายก          - พิกัด 47 PQR 477-757       ระวางแผนที่ 5237Ⅱ     
2.3 ลักษณะโครงการ
- ท่อซีเมนต์ชนิดใยหิน 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง          0.600 เมตร
ความยาว          12,660 เมตร 

3 ค่าก่อสร้างและระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง

ระยะที่ 1 ได้รับงบประมาณ 75,000,000 บาท จากกรมชลประทานปี พ.ศ.2564 
ระยะที่ 2 ได้รับงบประมาณ 59,434,700 บาท จาก กปร. ปี พ.ศ.2565 ระยะเวลาก่อสร้าง พ.ศ.2564 - พ.ศ.2565 

4 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


เมื่อโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ตำบลหนองแสง ทำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มสำหรับการเกษตรพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียดปีละประมาณ 5.0ล้านลูกบาศก์เมตร และส่งเสริมการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ตำบลหนองแสง รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีระยะ
รูปที่ 3.1 แผนที่แสดงระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล - คลองสีเสียด

 ดาวน์โหลด เอกสารแนบ
แชร์ :